Union Swivel M x F

Part No.:

1942 - 1/4" NPSMF 1/4" NPTM
1944 - 3/8" NPSMF 1/4" NPTM
1948 - 3/8" NPSMF 3/8" NPTM
1951 - 3/8" NPSMF 1/2" NPTM
1943 - 1/2" NPSMF 3/8" NPTM
1949 - 1/2" NPSMF 1/2" NPTM
1957 - 1/2" NPSMF 3/4" NPTM
1945 - 3/4" NPSMF 1/2" NPTM
1952 - 3/4" NPSMF 3/4" NPTM
1954 - 3/4" NPSMF 1" NPTM
1955 - 1" NPSMF 3/4" NPTM
1946 - 1" NPSMF 1" NPTM